מדיניות ותנאים כלליים


 • כל המחירים בחברה אינה כוללים מע"מ
 • המספרים נרשמים על שם העסק/ארגון. וההליך יתבצע בהתאם למדיניות פייסבוק ובכפוף לנהליה.
 • אישור הודעות תבנית יבוצע בהתאם למדיניות WhatsApp.
 • התשלום עבור דמי השימוש ישולמו בכרטיס אשראי מידי חודש עם החתימה על רכישת הרשיון למערכת.
 • במסגרת הסכם זה ניתנת הטבה הקמה בסך אלף שקל שלא תשולם ככל והלקוח השלים תקופה מינימאלית לשירות של 6 חודשים.
 • ניתן להודיע על סיום התקשרות בכל עת בהודעה של חודש מראש.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הסכם שנחתם לביצוע הקמה של בוט בהתאמה אישית.
 • תשלום בגין הודעת תבנית ייגבה אחת לחודש לפי כמות השימוש ובהתאם למחירי WhatsApp העולמית (1000 פניות ראשונות בחודש ללא חיוב).
 • על הלקוח האחריות לזכויות היוצרים של התמונות והחומרים שיעשה בהם שימוש בבוט.
 • על החברה לא תחול אחריות בגין כל נזק עקיף, ישיר או תוצאתי שהוא לרבות אובדן רווח או נזקי צד ג' מכל סיבה שהיא. עם חתימה על הסכם זה הנך מאשר כי עסקה זו תבוצע בהתאם ובכפוף לתנאי המדיניות והתנאים הכלליים של החברה כפי שהם משתנים מעת לעת באתר החברה.
 • זמני הביצוע של הקמת תהליך הבוט הם 30 ימי עסקים מיום אישור העסקה וקבלת כל החומרים בצורה מרוכזת, פיתוחים מיוחדים יבוצעו לאחר אישור התהליך אלא אם כן נאמר בהסכם אחרת.
 • הלקוח מתחייב לציית לחוקי מדינית ישראל לרבות חוק הספאם וכל הפרה שלו תוכל לאפשר לחברה למנוע את השימוש במערכת ללא כל טענה או זיכוי כספי.
 • הלקוח מתחייב להשתמש במערכת שימוש סביר והוגן לצרכיו ולשימושי ולא למכור את המערכת לצדדי ג' ללא אישור מהחברה מראש.
 • הלקוח מתחייב לציית לכללי מערכות צד ג' בהם החברה עושה שימוש בכדי לספק לו את השירות.